เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่ในคุนซาน

เมืองคุนซาน (Gunsan) มีลักษณะเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว เมืองแหงนี้เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคึมกัง (Geum River, 금강) ใกล้กับบริเวณที่แม่น้ำไหลไปลงสู่ทะเลสีเหลือง (The Yellow Sea) และตั้งอยู่ทางตะวันตกของโฮนัม (Honam, 호남) ซึ่งมีความหมายว่าทางทิศใต้ของทะเลสาบ เคยเป็นภูมิภาคในจังหวัดช็อลลาเดิม โดยในปัจจุบันคือจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้ 

เมืองคุนซาน (Gunsan) กลายเป็นท่าเรือในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากชาวญี่ปุ่นกดดันให้ประเทศเกาหลีใต้ ส่งข้าวไปยังประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1899 ท่าเรือคุนซาน (Gunsan Port) ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ

เมืองคุนซาน (Gunsan) ถูกยึดครองโดยชาวญี่ปุ่นในยุคการล่าอาณานิคมของญี่ปุ่น หลังจากได้รับการปลดปล่อยจากญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1945 เมืองคุนซาน (Gunsan) เริ่มเติบโตแบบช้าๆ และยังคงหลงเหลืออาคาร, ร้านค้า และบ้านเรือนบางส่วนที่ชาวญี่ปุ่นสร้างไว้ให้พบเห็นได้ในในปัจจุบัน

สำหรับเส้นทางการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองคุนซาน (Gunsan)  นั้นเรียกว่าเส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่ (A walking tour through Gunsan living relics of modern Korean history) ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินเท้าท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่

อุทยานทางการเดินเรือชินโพ

Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan (진포해양테마공원) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2008 เพื่อเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามชินโพแดช็อพ (Jinpodaecheop, 진포대첩) บริเวณของอุทยานจัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบทั้งทางเรือและทางอากาศที่ถูกปลดประจำการ และการจัดแสดงนิทรรศการภายในเรือรบวีบงฮัม (Wibongham, 위봉함) อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณสามารถเดินเล่นโดยรอบอุทยานทางการเดินเรือชินโป (Around Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan) ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งนี้และมีบริเวณให้ถ่ายรูปเก๋ๆ ได้หลายรูปอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน

Modern Architectural Museum, Gunsan (근대건축관 (구.조선은행 군산지점)) ในอดีตเคยเป็นที่ทำการของธนาคารโชซอน (The Bank of Joseon) สาขาคุนซาน (Gunsan Branch) ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นสถาบันการเงินในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1922 และได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คุนซาน

Modern Art Museum (군산 현대 미술관) ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็น “Incheon Branch of Japanese Bank No. 18” ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศญี่ปุ่น ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนางาซากิ โดยในปี ค.ศ. 1907 เริ่มดำเนินการจัดตั้งสาขาของธนาคารขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งสาขาคุนซาน (Gunsan Branch)  อ่านเพิ่มเติม

ห้องจัดแสดงภาพจางมี

Jangmi Gallery & Entertainment Hall (장미 갤러리 & 엔터테인먼트 홀) ถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารที่ไม่สามารถระบุถึงการใช้งานได้ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นได้ แต่ที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่เกาหลีได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 ได้รับการบูรณะและอาคารนี้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสรรค์งานศิลปะของเมืองคุนซาน (Gunsan)  อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน

Gunsan Modern History Museum (군산근대역사박물관) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เพื่อรักษามรดกทางทะเลและนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองในยุคทองของช่วงปี ค.ศ. 1930 ซึ่งครอบคลุมไปถึงประวัติความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการเป็นท่าเรือเพื่อการค้าระหว่างประเทศของเมืองคุนซาน (Gunsan) อ่านเพิ่มเติม

อาคารหลักศุลกากรคุนซาน

The Main Building of the old Customs House in Gunsan ((구) 군산세관본관)) เปิดขึ้นในปี ค.ศ.1899 ภายใต้เขตอำนาจของ Inchon Customs House เป็นที่เก็บสินค้าที่ได้ขนถ่ายผ่านท่าเรือคุนซาน (Gunsan Harbor) ลักษณะของอาคารสไตล์ยุโรปซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน  อ่านเพื่มเติม

นอกจากนี้ ยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงของเมืองคุนซาน (Gunsan) ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Visit Korea ได้แก่

Gunsan Japanese-style House of Sinheung-dong (Hirotsu House) (군산 신흥동 일본식가옥(히로쓰 가옥))

Wolmyeong Park (월명공원)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Iksan – Gunsan


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ

ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (29 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 30 ป้ายจอด) และลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”


รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
ลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”

by Google Map

A walking tour through Gunsan living relics of modern Korean history