เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่ในคุนซาน - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่ในคุนซาน

เมืองคุนซาน (Gunsan) มีลักษณะเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว เมืองแหงนี้เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคึมกัง (Geum River, 금강) ใกล้กับบริเวณที่แม่น้ำไหลไปลงสู่ทะเลเหลือง (The Yellow Sea) และตั้งอยู่ทางตะวันตกของโฮนัม (Honam, 호남) ซึ่งมีความหมายว่า ทางทิศใต้ของทะเลสาบ เคยเป็นภูมิภาคในจังหวัดช็อลลาเดิม โดยในปัจจุบันคือจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้

เมืองคุนซาน (Gunsan) กลายเป็นท่าเรือในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากชาวญี่ปุ่น กดดันให้ประเทศเกาหลีใต้ ส่งข้าวไปยังประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1899 ท่าเรือคุนซาน (Gunsan Port) ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ

เมืองคุนซาน (Gunsan) ถูกยึดครองโดยชาวญี่ปุ่น ในยุคการล่าอาณานิคมของญี่ปุ่น หลังจากได้รับการปลดปล่อยจากญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 1945 เมืองคุนซาน (Gunsan) เริ่มเติบโตแบบช้าๆ และยังคงหลงเหลืออาคาร, ร้านค้า และบ้านเรือนบางส่วน ที่ชาวญี่ปุ่น สร้างไว้ให้พบเห็นได้ในในปัจจุบัน

สำหรับเส้นทางการเดินเท้า เพื่อการท่องเที่ยว ในเมืองคุนซาน (Gunsan)  นั้นเรียกว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะ และประวัติศาสตร์เกาหลี สมัยใหม่ (A walking tour through Gunsan living relics of modern Korean history) ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินเท้า ท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ได้แก่

อุทยานทางการเดินเรือชินโพ

Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan (진포해양테마공원) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2008 เพื่อเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึง เหตุการณ์สงครามชินโพแดชอพ (Jinpodaecheop, 진포대첩) บริเวณของอุทยานจัดแสดงเกี่ยวกับ อาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบ ทั้งทางเรือและทางอากาศ ที่ถูกปลดประจำการ และการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในเรือรบวีบงฮัม (Wibongham, 위봉함) อ่านเพิ่มเติม

Walking tour through Gunsan living relics of modern Korean history

นอกจากนี้ คุณสามารถเดินเล่น โดยรอบอุทยานทางการเดินเรือชินโป (Around Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan) ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งนี้ และมีบริเวณให้ถ่ายรูปเก๋ๆ ได้หลายรูปอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน

Modern Architectural Museum, Gunsan (근대건축관 (구.조선은행 군산지점)) ในอดีตเคยเป็นที่ทำการของธนาคารโชซอน (The Bank of Joseon) สาขาคุนซาน (Gunsan Branch) ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเป็นสถาบันการเงิน ในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1922 และได้รับการออกแบบ โดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คุนซาน

Modern Art Museum (군산 현대 미술관) ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็น “Incheon Branch of Japanese Bank No. 18” ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศญี่ปุ่น ที่มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่เมืองนางาซากิ โดยในปี ค.ศ. 1907 เริ่มดำเนินการจัดตั้งสาขา ของธนาคารขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งสาขาคุนซาน (Gunsan Branch)  อ่านเพิ่มเติม

ห้องจัดแสดงภาพจางมี

Jangmi Gallery & Entertainment Hall (장미 갤러리 & 엔터테인먼트 홀) ถึงแม้ว่าจะเป็นอาคาร ที่ไม่สามารถระบุถึงการใช้งานได้ ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ได้ แต่ที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หลังจากที่เกาหลี ได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 ได้รับการบูรณะ และอาคารแห่งนี้ ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของเมืองคุนซาน (Gunsan)  อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน

Gunsan Modern History Museum (군산근대역사박물관) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2011 เพื่อรักษามรดกทางทะเล และนำเสนอเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของเมือง ในยุคทองของช่วงปี ค.ศ. 1930 ซึ่งครอบคลุมไปถึง ประวัติความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลง บทบาทในการเป็นท่าเรือ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ของเมืองคุนซาน (Gunsan) อ่านเพิ่มเติม

อาคารหลักศุลกากรคุนซาน

The Main Building of the old Customs House in Gunsan ((구) 군산세관본관)) เปิดขึ้นในปี ค.ศ.1899 ภายใต้เขตอำนาจของ Inchon Customs House เป็นที่เก็บสินค้าที่ได้ขนถ่าย ผ่านท่าเรือคุนซาน (Gunsan Harbor) ลักษณะของอาคารสไตล์ยุโรป ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน  อ่านเพื่มเติม

นอกจากนี้ ยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงของเมืองคุนซาน (Gunsan) ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Visit Korea ได้แก่

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ในย่านชินดง

Sinheung-dong (Hirotsu House) (군산신흥동일본식가옥 (히로쓰가옥)) บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ถูกกำหนดให้เป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่ลงทะเบียนหมายเลข 183 ในปี ค.ศ. 2005 บ้านได้รับการดูแล และรักษารูปแบบดั้งเดิม ของหลังคา, ผนังด้านนอก, พื้นที่ภายใน และสวนสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ในอดีตพื้นที่ของย่านชินดง (Sinheung-dong) ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านฮิโรสึ (Hirotsu House) เป็นพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับชนชั้นที่ร่ำรวย ในช่วงการยึดครองของญี่ปุ่น บ้านหลังนี้ได้รับการตั้งชื่อตามฮิระโรสึคนที่สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา ภาพยนตร์และละครเกาหลี หลายเรื่องถ่ายทำที่บ้านหลังนี้ เช่น ลูกชายของนายพล (1990), นักสู้ในสายลม (2004), และ Tazza: The High Rollers (2006) เป็นต้น

Gunsan Japanese-style House of Sinheung-dong (Hirotsu House) (군산 신흥동 일본식가옥(히로쓰 가옥))

สวนสาธารณะโวลมยองกงวอน

Wolmyeong Park (월명공원) หรือรู้จักกันในชื่อของ สวนสาธารณะโวลมยองดงกงวอน (Wolmyeong Dong Park, Wolmyeongdong Park) สวนสาธารณะแห่งนี้มีขนาด 2.6 ตารางกิโลเมตร และเส้นทางเดินเท้าที่ยาวที่สุดคือ 12 กิโลเมตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองคุนซาน (Gunsan)

Wolmyeong Park (월명공원)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gunsan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Iksan – Gunsan


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ

ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (29 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 30 ป้ายจอด) และลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”


รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
ลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”

by Google Map

A walking tour through Gunsan living relics of modern Korean history