Categories
Jeju Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เชจูชุงมุนรีสอร์ท (Jeju Jungmun Resort)

Jeju Jungmun Resort (중문관광단지) หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่าศูนย์นักท่องเที่ยวชุงมุน

Categories
Jeju Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ปากปล่องภูเขาไฟ ซานกึมบุรี (Sangumburi Crater)

Sangumburi (산굼부리) ปากปล่องภูเขาไฟ ที่มีรูปทรงเหมือนสนามกีฬาวงกลม ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 650 เมตร

Categories
Jeju Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลตในซ็อกวีโพ (Chocolate Museum in Seogwipo)

Chocolate Museum (초콜릿 박물관) อยู่ในซ็อกวีโพ (Seogwipo) บนเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도),

Categories
Jeju Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

วัดพ็อบฮวาจ็องซา (Beophwa Jeongsa Temple)

Beophwa Jeongsa (법화정사) วัดแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเพื่อสันติภาพโลก และการรวมเป็นหนึ่ง (The Buddha Sharira Stupa for World Peace and Unification, Pyeonghwatong Ilbulsalitab, 평화통일불사리탑)

Categories
Jeju Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและประวัติศาสตร์ธรรมชาติเชจู (Jeju Folklore & Natural History Museum)

Jeju Folklore and Natural History Museum (제주도민속자연사박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน