เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 1 (Seoul City Wall - Naksan Mountain Trail 1) - เที่ยวด้วยตัวเอง

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 1 (Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail 1)

นักซานกูกัน (Naksan Mountain Trail, 낙산구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนกำแพงป้อมปราการโซล (Fortress Wall of Seoul) ซึ่งล้อมรอบภูเขานักซาน (Naksan Mountain) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

กำแพงเมืองโซล

Seoul City Wall มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong) ซึ่งหมายถึงป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1936 เพื่อแสดงขอบเขตและปกป้องเมืองฮันยาง (Hanyang) ซึ่งในเวลานั้นมันถูกเรียกว่า เมืองฮันซอง (Hanseong) โดยในปี ค.ศ. 2011 กำแพงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซออูลซองกวัก (Seoul Seong-gwag, 서울성곽) และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุด ซึ่งคุณสามารถทิวทัศน์ของทิวเขา และเมืองที่สวยงามของ กรุงโซล (Seoul) (Seoul)โดยรอบ อ่านเพิ่มเติม

ภูเขานักซาน

Naksan Mountain (낙 산) เป็นภูเขาที่เกิดจากการแข็งตัวของหินแกรนิต ซึ่งมีความสูง 125 เมตร (410 ฟุต) และได้รับการขนานนามว่า เป็นหนึ่งในห้าทิวทัศน์อันงดงาม ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) ด้วยลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่าง คล้ายกับโหนกของอูฐ จึงเป็นรู้จักกันในอีกชื่อว่า นักทาซาน (Naktasan, Mount Camel, 낙타산) ซึ่งในภาษาเกาหลี คำว่า “นักทา (Nakta, 낙타)” หมายถึงอูฐ และคำว่า “ซาน (San, 산)” หมายถึงภูเขา คุณสามารถมาเยือนยังกำแพงป้อมปราการเมืองโซล ที่อยู่บนยอดภูเขานักซาน (Naksan Mountain) อันเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในการชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ทั้งในยามกลางวันและในยามค่ำคืน ของภูเขาที่สวยงามที่รายล้อมรอบเมือง อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 1

Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail 1 เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงป้อมปราการ ที่ได้รับการบูรณะมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากประตูฮเยฮวามุน (Hyehwamun Gate) และสิ้นสุดที่ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) โดยตลอดเส้นทางเดินเท้าเรียงรายไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยมีระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร และใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ใช้เวลาน้อยที่สุด และยังง่ายที่สุดสำหรับการเดินท่องเที่ยว กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall – Fortress Wall of Seoul)

สถานที่ท่องเที่ยว: Hyehwamun Gate – Hanyang Seonggwag Round Road – Samgunbu Chongmudang – Jangsu Village – Naksan Park – Ihwa Mural Village – Sewing Village in Changsin-dong – Seoul City Wall Museum – Dongdaemun Seonggwak Park – Heunginjimun Gate (Dongdaemun Gate)

ประตูฮเยฮวามุน

Hyehwamun Gate (혜화문) เป็นประตูสู่ตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองฮันยาง (Hanyang) หรือเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ทงบุกมุน (Dongbukmun, 동북문) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 เพื่อเป็นหนึ่งในสี่ประตูเสริมบนกำแพงเมือง และถูกเรียกว่า ประตูฮงฮวามุน (Honghwamun, 홍화문) ต่อมาในปี ค.ศ. 1511 ประตูถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ประตูฮเยฮวามุน (Hyehwamun Gate, 혜화문) และกลายเป็นประตูหลักของพระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung Palace) หอประตูแห่งนี้ได้รับความเสียหายในปี ค.ศ. 1928 และในปี ค.ศ. 1938 ตามลำดับ ซึ่งประตูที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1994 โดยอยู่ห่างออกไปทางเหนือเล็กน้อย จากสถานที่ตั้งของประตูเดิม

ถนนรอบกำแพงเมืองฮันยางซองกวักกิล

Hanyang Seong-gwag Round Road (한양성곽 둘레길) เป็นเส้นทางเดินไปตามถนนด้านหลัง ของมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งเกาหลี วิทยาเขตซงชิน (Catholic University of Korea Songsin Campus, 가톨릭대학교 성신교정) ซึ่งคุณสามารถชื่นชม ความสวยงามของกำแพงเมือง นอกจากนี้คุณยังสามารถมองเห็นถึง ความแตกต่างของรูปแบบ ทางสถาปัตยกรรมของกำแพงเมือง ซึ่งถูกสร้างและบูรณะในแต่ละช่วงสมัย ในการปกครองของกษัตริย์ถึง 3 พระองค์ ได้แก่ กษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon), กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great) และกษัตริย์ซุกจงแห่งโชซอน (Sukjong of Joseon)

อาคารซัมกุนบูชงมูดัง

Samgunbu Chongmudang (삼군부 총무당) อาคารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1868 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ในรัชสมัยการปกครองของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919) แห่งราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) อาคารแห่งนี้เคยเป็น จุดศูนย์กลางของอาคารรัฐบาล ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการทหาร โดยต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ศูนย์ราชการได้ถูกย้ายไปอยู่ในบริเวณของ จตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) แต่อาคารแห่งนี้ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่หายากในสมัยราชวงศ์โชซอน จึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจวบจนถึงปัจจุบัน

หมู่บ้านชางซูมาอึล

Jangsu Village (장수마을) ตั้งอยู่ติดกับกำแพง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของสวนสาธารณะนักซาน (Naksan Park) แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ถูกก่อตั้งหลังสงครามเกาหลี และเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ ในภาษาเกาหลี ว่า ชางซู (Jangsu, 장수) ซึ่งหมายถึง อายุยืนยาว เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในปัจจุบันหมู่บ้าน กลายเป็นพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนา และจัดโครงการฟื้นฟูที่ดำเนินการโดย การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว เกี่ยวกับหมู่บ้านวัฒนธรรมเช่นเดียวกับหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

สวนสาธารณะนักซาน

Naksan Park (낙산공원) เป็นสวนสาธารณะซึ่งเกิดจาก ความพยายามในการรักษา พื้นที่สีเขียวที่เหลืออยู่ ของภูเขานักซาน (Naksan Mountain) ในปัจจุบันกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น มงมาทร์ฮิลล์แห่งกรุงโซล (Seoul) (Montmartre Hill of Seoul) ด้วยวิวทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมของเมือง ซึ่งมีภูมิทัศน์และบรรยากาศ ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่นอกเมือง อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา

Ihwa Mural Village (이화벽화마을) หมู่บ้านแห่งนี้ มีศิลปะภาพเขียนฝาผนัง และงานศิลปะอื่นๆ กว่า 70 รายการ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยว โดยผลงานศิลปะที่ได้รับความนิยม และคุ้นเคยมากที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ คือบันไดดอกไม้ และบันไดปลานั่นเอง อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านชางชินดงบงเจมาอึล

Sewing Village in Changsin-dong (창신동 봉제마을) ย่านชางชินดง (Changsin-dong) ในสมัยโชซอนเคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยส่วนนอกของกำแพงเมือง หลังปี ค.ศ. 1960 พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นศูนย์กลาง ของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในฐานะผู้รับเหมาช่วงที่ผลิตเสื้อผ้า เพื่อส่งไปขายยังตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) นอกจากนี้ยังมีหน้าผาสูงชัน 40 เมตร และยาว 201 เมตร ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของเหมืองหิน (Site of Quarry, 채석장 터) ตั้งแต่จักรวรรดิเกาหลี ไปจนถึงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือน แม้กระทั่งบนหน้าผาเหมืองหินแห่งนี้

ระบบการก่อสร้าง และบล็อกหินที่จารึกชื่อไว้

Real-name construction system and inscribed stone blocks (공사실명제와 각자성석) คือบางส่วนของหินที่ใช้ในการสร้างกำแพงเมือง ซึ่งถูกสลักตัวอักษรที่จารึกไว้บนแผ่นหิน โดยคุณสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ในบริเวณส่วนกำแพงถัดจาก สวนสาธารณะทงแดมุนซองกวัก (Dongdaemun Seonggwak Park) ซึ่งได้ถูกรวบรวมและนำมาเก็บรักษาไว้ ในระหว่างโครงการบูรณะ และบำรุงรักษากำแพงเมือง ในรัชสมัยของกษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon) และกษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great) หินถูกจารึกด้วยชื่อของจังหวัด ที่รับผิดชอบในการสร้างผนังกำแพงเมืองของส่วนนั้นๆ ในขณะที่ในช่วงกลางโชซอน หินจะถูกจารึกด้วยชื่อของหัวหน้างาน และวันที่ก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองโซล

Seoul City Wall Museum (한양도성박물관) กำแพงเมืองโซลถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 เพื่อปกป้องกรุงโซล (Seoul) มานานกว่า 600 ปี แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายด้วยความเปลี่ยนแปลงและการเจริญเดิบโตของเมือง แต่ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างดี เพื่อเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีค่าของประเทศ ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะกำแพงเมืองทงแดมุน (Dongdaemun City Wall Park) อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะทงแดมุนซองกวัก

Dongdaemun Seonggwak Park (동대문성곽공원) ซึ่งหมายถึง สวนสาธารณะกำแพงเมืองทงแดมุน (Dongdaemun City Wall Park) ที่สวนสาธารณะแห่งนี้คุณสามารถชมทิวทัศน์มุมสูงที่สวยงาม และแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกัน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี กับตึกระฟ้าสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun, 동대문) อ่านเพิ่มเติม

ประตูฮึงอินจีมุน

Heunginjimun Gate (흥인지문) เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของ ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate)และเป็นหนึ่งในประตูแปดแห่ง ในกำแพงป้อมปราการของ กรุงโซล (Seoul) ประตูถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ในรัชสมัยของพระเจ้าแทโจแห่งโชซอน (Taejo of Joseon) ผู้เป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์โชซอน อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่

Hyehwamun Gate (혜화문): 1-1 Seongbukdong 1(il)-ga, Seongbuk-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 성북구 성북동1가 1-1)

Hanyang Seong-gwag Round Road (한양성곽 둘레길): Samseongyo-ro 4-gil, Samseondong 1(il)-ga, Seongbuk-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 성북구 삼선동1가 삼선교로4길)

Samgunbu Chongmudang (삼군부 총무당): Samseon-dong, Seongbuk-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 성북구 삼선동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ข้อมูลเพิ่มเติม Hyehwamun Gate (혜화문): +82 2-731-0114

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Hyehwamun Gate (혜화문)

Hansung University Station (한성대입구역, ฮันซองแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 5 จากนั้นเดินตรงไป 5 นาที

by Google Map

Hyehwamun Gate (혜화문)

Hanyang Seong-gwag Round Road (한양성곽 둘레길)

Samgunbu Chongmudang (삼군부 총무당)