Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

ชางด๊อกกุง (Changdeokgung, 창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นต่อจาก พระราชวังเคียงบก  (Gyeongbokgung Palace) การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี ค. ศ. 1405 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง

Categories
Gyeongju Travel Gyeongsangbuk-do Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

คอมเพล็กซ์สุสานโบราณแทรึงวอน และสุสานช็อนมาชง (Daereungwon Tomb Complex and Cheonmachong Tomb)

แทรึงวอน (Daereungwon, 대릉원) เป็นคอมเพล็กซ์ศูนย์รวมของสุสานโบราณหลายแห่ง และโบราณสถาน

Categories
Gyeonggi-do Travel Suwon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress)

Hwaseong Fortress (수원 화성) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 ถึงปี ค.ศ. 1796 โดยพระดำริของจ็องโจ (King Jeongjo)

Categories
Gyeongju Travel Gyeongsangbuk-do Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ผืนป่าคย็องจูกเยริม (Gyeongju Gyerim Forest)

คยองจูกเยริม (Gyeongju Gyerim Forest, 경주 계림) เป็นพื้นที่ป่าซึ่งหนาแน่นไปด้วย ต้นไม้โบราณต่างๆ เช่น ต้นเซลโคว่า

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

สุสานหลวงซ็อนจ็องนึง (Seonjeongneung)

Seonjeongneung (선정릉) เป็นสุสานหลวงในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งประกอบไปด้วย