Historic Areas of Istanbul

พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลเป็นกลุ่มของพื้นที่ในเมืองหลวงของ Fatih ในเมืองอิสตันบูล, ประเทศตุรกี พื้นที่เหล่านี้ถูกเพิ่มอ่านเพิ่มเติม