พระตำหนักคังนย็อง (Gyeongbokgung Gangnyeongjeon Hall)

คังนย็องจ็อน (Gangnyeongjeon, 강녕전) เป็นที่ประทับของกษัตริย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งอยู่ภายใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) อ่านเพิ่มเติม

ที่ประทับหลวงคย็อนช็อง (Geoncheonggung Royal Residence)

คย็อนช็องกุง (Geoncheonggung, 건청궁) เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของ กษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종) ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace)อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea)

กุกนิบโกกงบักมุลกวัน (National Palace Museum of Korea, 국립고궁박물관) พิพิธภัณฑ์จัดแสดง ทรัพย์สินของพระราชวัง ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ชีวิตของราชวงศ์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของประเทศเกาหลีใต้ อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea)

กุกนิบมินซกบักมุลกวัน (National Folk Museum of Korea, 국립민속박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้น ที่หอศาลาว่าการเมือง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945 และเปิดให้บริการ ในวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1946 เพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ของชีวิตชาวเกาหลีดั้งเดิม อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาหลีร่วมสมัยแห่งชาติ (National Museum of Korean Contemporary History)

แทฮันมินกุกย็อกซาบักมุลกวัน (National Museum of Korean Contemporary History, 대한민국역사박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแห่งแรก ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ทางการเมือง, สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศเกาหลีใต้อ่านเพิ่มเติม