Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

คลองชองกเยชอน และชองกเยพลาซ่า (Cheonggyecheon Stream and Cheonggye Plaza)

ช็องกเยชอน (Cheonggyecheon, 청계천) เป็นลำธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล (Seoul) (Seoul)  เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ศูนย์การค้าพูพย็องโมดู (Bupyeong Modoo Mall)

Bupyeong Modoo Mall (부평모두몰) หรือ Bupyeong Underground Shopping Mall

Categories
Jeollabuk-do Travel Jeonju Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโดยรถไฟ โซล – ช็อนจู (Direction Seoul to Jeonju by Train)

วิธีการเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองชอนจู (Jeonju) 

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream)

ช็องกเยชอน (Cheonggyecheon, 청계천) เป็นลำธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล (Seoul) (Seoul)  ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ภาพวาดฝาผนังพันชาโดแห่งกษัตริย์ช็องโจ (Banchado of King Jeongjo)

ภาพวาดฝาผนังบนกระเบื้องเซรามิก ซึ่งเรียงรายตั้งแต่สะพานควางกโย (Gwanggyo Bridge) ไปจนถึงสะพานซัมอิล (Samilgyo Bridge) ที่พาดผ่านคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream)