พิพิธภัณฑ์การประปา (Waterworks Museum)

ซูโดบังมูลกวัน (Waterworks Museum, 수도박물관) เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2008 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบร้อยปี ของโรงงานผลิตน้ำบริสุทธิ์ แห่งแรกของเกาหลี ตั้งอยู่ที่กรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

ป่ากรุงโซล (Seoul Forest)

ซออูลซุพ (Seoul Forest, 서울숲) ในอดีตบริเวณที่ตั้งของสวนป่าโซล (Seoul Forest) เคยเป็นพื้นที่ในการล่าสัตว์ ตั้งแต่รัชสมัยของกษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์อ่านเพิ่มเติม