Gyeongju Donggung Palace and Wolji Pond

Anapji Pond ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 14 ในการปกครองของกษัตริย์มุนมู (Munmu) แห่งอาณาจักรชิลลา ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ของ Samguk Sagi ที่เขียนไว้ว่า “ในยุคของกษัตริย์มุนมู (Munmu) ได้มีการสร้างสระแห่งใหม่ในพระราชวัง สระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณและนกหลากชนิด” สระน้ำตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคย็องจู…อ่านเพิ่มเติม →