Categories
Gwangju Travel Jeollanam-do Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – ควางจู (Direction Seoul to Gwangju by Bus)

วิธีการเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองควางจู (Gwangju) 

Categories
Jeollanam-do Travel Mokpo Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เขตท่องเที่ยวพิเศษเมืองมกโพ (Mokpo Special Tourist Zone)

Mokpo Special Tourist Zone (목포 관광특구) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,894,968 ตารางเมตร ในเมืองมกโพ

Categories
Gwangju Travel Jeollanam-do Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เส้นทางเดินเที่ยวเมืองควางจู (Gwangju city walking route)

เส้นการเดินเที่ยวยัง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองควางจู (Gwangju) 

Categories
Jeollanam-do Travel Mokpo Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – มกโพ (Direction Seoul to Mokpo by Bus)

วิธีการเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองมกโพ (Mokpo) 

Categories
Gwangju Travel Jeollanam-do Travel Suncheon Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโดยรถบัสจาก ซุนช็อน – ควางจู (Direction Suncheon to Gwangju by Bus)

วิธีการเดินทางจากเมืองซุนชอน (Suncheon) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองควางจู (Gwangju)