ป้อมปราการบุกฮันซานซ็อง (Bukhansanseong Fortress)

Bukhansanseong Fortress (북한산성) มีความหมายของชื่อคือ ป้อมปราการแห่งภูเขาทางตอนเหนือ ของเมืองฮันยาง โดยเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติบุกฮันซานอ่านเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติบุกฮันซาน (Bukhansan National Park)

Bukhansan National Park (북한산국립공원) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1983 ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติ เพียงแห่งเดียวในเขตเมืองหลวง อ่านเพิ่มเติม