พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คังฮวา (Ganghwa History Museum)

Ganghwa History Museum (강화역사박물관)  พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และดำรงรักษาไว้ ซึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ของเขตคังฮวาอ่านเพิ่มเติม