คลังเก็บป้ายกำกับ: Bosphorus Cruise

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)

บอสพอรัส (Bosporus) หรือ บอสฟอรัส (Bosphorus) และเป็นที่รู้จักกันสำหรับชาวตุรกีในอีกชื่อหนึ่งว่า “ช่องแคบอิสตันบูล (İstanbul Boğazı)” เป็นช่องแคบที่เป็นเขตแดนแบ่งประเทศตรุกีออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งยุโรปที่เรียกว่า “รูมีเลีย (Rumelia)” และฝั่งเอเชียที่เรียกว่า “อนาโตเลีย (Anatolia)” ช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศโดยเชื่อมต่อทะเลดำ (Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) อ่านเพิ่มเติม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)

ปราสาทโยรอส (Yoros Castle, Istanbul)

Yoros Castle (Yoros Kalesi) เป็นโบราณสถานของซากปราสาทในช่วงจักรวรรดิไบแซนไทน์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเนินเขาโจชัว (Joshua’s Hill) ที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาชันในบริเวณของช่องแคบบอสฟอรัสมาบรรจบกับทะเลดำและคุณสามารถมองเห็นไปถึงสะพาน Yavuz Sultan Selim Bridge อ่านเพิ่มเติม ปราสาทโยรอส (Yoros Castle, Istanbul)