Categories
Jeollanam-do Travel Yeosu Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโดยรถไฟ โซล – ยอซู (Direction Seoul to Yeosu by Train)

วิธีการเดินทางจาก กรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองยอซู (Yeosu)  

Categories
Gangwon-do Travel Yangyang Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – ยางยาง (Direction Seoul to Yangyang by Bus)

วิธีการเดินทางโดยรถบัสประจำทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังเมืองยางยาง

Categories
Jeollabuk-do Travel Jeonju Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เส้นทางเดินเที่ยวหมู่บ้านช็อนจูฮันอก (Walking route in Jeonju Hanok Village)

เส้นทางการเดินเที่ยว ในหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village) 

Categories
Gyeongsangnam-do Travel Tongyeong Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เส้นทางเดินเที่ยวในเมืองทงย็อง (Walking route in Tongyeong)

เส้นการเดินเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองทงย็อง (Tongyeong)  จังหวัดคยองซังใต้

Categories
Seoul Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ปักหมุด 10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของคลองช็องกเยช็อน (10 Attractions of Cheonggyecheon Stream)

นอกเหนือไปจากการพักผ่อนหย่อนใจ ตามสวนสาธารณะ ซึ่งเรียงราย อยู่ตลอดแนวทั้งสองฝั่งของลำคลอง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกหลายแห่ง ซึ่งคุณสามารถมองย้อน ถึงเรื่องราวของของลำธารแห่งนี้